HOŞ GELDINIZ
Biziň kafeyamiziň daşky görnüşi kaşaň görnüşde bolup, ekologik taýdaň arassa tebigat bilen sazlaşygy emele getirýar. Siziň saýlan iň ýokary hilli öňümiňiz biziň assortimentiň esasy bolup duryar.
GALEREÝA
Kimde-kim-tagamly iýmitleri iýmäni halaýan bolsa, geliň biziň mydama çalyşyp durýan halkara we möwsümleýin naharlarymyzdan dadyp öz islegiňizi kanagatlandyryň. Biz hem tagamly zady iýmäni gowy görýäs siziň ýaly.
Biziň zalymyz 50 orunlyk, içiniň howasy sazlaşdyrylyp durýar, ýakymly saz bilen gowy howagurşawyny emele getirýar. Zalyň içi gymat bahaly matalar we gymat bahaly tagtalar bilen bezelen. Zalyň içi ýaşyl dekoratiw ösümlikler bilen bezelen gowy ýagtylandyrylan we ýeri bronlaň
BRON etmek üçin tel: +99312957618
GEÇMEK
Kimde-kim-tagamly iýmitleri iýmäni halaýan bolsa, geliň biziň mydama çalyşyp durýan halkara we möwsümleýin naharlarymyzdan dadyp öz islegiňizi kanagatlandyryň. Biz hem tagamly zady iýmäni gowy görýäs siziň ýaly.
Bizi yzarlaň Instagram
Biz instagramamizda biziň iş prosesimizi paýlaşýyp bilersiňiz taýar önümiň suratlary bilen biziň bahytly müşderlerimiz bilen. Ýazyň buyruň, sargaň biz size garaşýas.
BIZIŇ KONTAKTYMYZ
140 BITARAP TURKMENISTAN AVE. ASHGABAT, TURKMENISTAN 744000
(GULZAMAN)

+99312957618 | +99312957609
FAX: +993957616
info@gulzaman.tm